Kázeň

kazen Väčšina kresťanov (aj kazateľov) má problém rozprávať o svojej viere tak, aby moc evanjelia zmenila ľudské životy. Timothy Keller je známy svojimi kázňami, ktoré pomáhajú ľudom pochopiť samých seba, stretnúť Ježiša a aplikovať Bibliu do svojich životov. V tejto zrozumiteľnej príručke pre pastierov a laikov pomáha Keller čitateľom naučiť sa prezentovať kresťanskú zvesť milosti pútavým, vášnivým a jednoduchým spôsobom.

KÚPIŤ:

  • kniha9,00€
  • e-kniha8,00€

 

Prečítajte si ukážku z knihy:

Rovnako, ako boli počas cirkevných dejín oba druhy kázne nevyhnutné, aj dnes potrebujú kresťanskí učitelia a kazatelia používať oba spôsoby ako legitímne formy, ktoré dokážu zručne použiť. Napriek tomu by som povedal, že výkladová kázeň má byť hlavným pokrmom kázne pre kresťanské spoločenstvo. Prečo? Napadá mi aspoň šesť dôvodov, hoci najviac času budem venovať prvému.

Výkladová kázeň je najlepšou metódou ako ukázať a prejaviť presvedčenie, že celá Biblia je pravdivá. Tento prístup svedčí, že veríš, že každá časť Biblie je Božie Slovo, nielen určité témy a nielen časti, s ktorými ochotne súhlasíš. Plná dôvera a úplné prijatie autority a inšpirácie Biblie sú absolútne kľúčové pre trvalú, život-meniacu službu biblického vyučovania a kázne. Keď je toto jasné, vytrvalý výkladový prístup v čase, počas ktorého starostlivo vysvetlíš význam každého textu, všetky svoje tvrdenia zakoreníš v texte a prejdeš systematicky cez veľké časti Biblie, najlepšie prenesie tvoju dôveru v Písmo na poslucháčov.

Nestačí mať iba všeobecný rešpekt k Biblii, ktorý je výsledkom tvojej výchovy. Ako kazateľ alebo učiteľ narazíš v Biblii na mnoho ťažkostí a biblickí autori nevyhnutne povedia veci, ktoré nielen protirečia myšlienkam tejto doby, ale rovnako aj tvojim názorom a presvedčeniu. Ak Bibliu, a to sa týka aj dôvery v jej inšpiráciu a autoritu, nechápeš hlboko a komplexne, nebudeš schopný vykonať ťažkú prácu, ktorá je potrebná na to, aby si jej porozumel a presvedčivo ju prezentoval. Nedostatok tvojho presvedčenia bude potom vidieť v tvojom verejnom učení a bude otupovať jeho dopad. Namiesto, aby si hlásal, varoval a lákal, budeš zdieľať, dumať a špekulovať.

Existuje samozrejme nebezpečenstvo, že kazateľ evanjelia milosti bude príliš a nepotrebne dogmatický na miestach, kde sa názory veriacich líšia. O tomto budeme hovoriť neskôr. Tu chcem hovoriť o nebezpečenstve, že spravíme opačnú chybu. Byť neistý a ospravedlňovať sa je rovnako neefektívne ako konfrontovať a byť príkry. Dôležitá je rovnováha. Ako píše Timothy Ward: „Ak kazateľ ukazuje prílišnú silu, môžu s ním bojovať. Ak je príliš slabý, môžu ho ignorovať.“

Jeden zo spôsobov, ako získať primeranú dôveru v Písmo, je pozrieť sa, čo Biblia hovorí sama o sebe. Začni dôkladným štúdiom a analýzou Žalmu 119 a vytiahni všetko, čo hovorí o charaktere Písma, jeho úlohe a uplatnení v živote. Potom existuje niekoľko zväzkov a štúdií o autorite Písma. Je dôležité si ich pozorne prečítať a dobre ich poznať ak chceš, aby tvoja komunikácia priniesla ovocie. Je dôležité nielen vo všeobecnosti poznať, že Biblia je pravdivá, ale taktiež, že v Biblii sú Božie slová v súlade s Jeho činmi. Keď povie: „Buď svetlo,“ je svetlo (1M 1:3). Keď Boh niekoho premenuje, automaticky ho to pretvorí (1M 17:5). Biblia nehovorí, že Boh hovorí a potom koná, že pomenuje a potom premení, ale že Božia reč a skutky sú jedno a to isté. Jeho slovo je jeho skutok, Jeho božská moc.

Ako teda môžeme počuť Božie aktívne Slovo v dnešnej dobe, ak nie sme proroci alebo apoštolovia, ktorí sedeli pri Ježišových nohách? Božie slová, ktoré vypovedali proroci (Jer 1:9-10) a zapísali sa, sú stále Božími slovami pre nás, keď ich čítame v dnešnej dobe (Jer 36:1-32). Ward hovorí, že je kľúčové, aby to kazateľ rozpoznal. „Božie neustále a rázne skutky skrze Ducha nanajvýš súvisia s jazykom a významom Písma.“ Inými slovami, keď viac a viac rozumieme tomu, čo hovorí Biblia, Boh mocne koná v našom živote. Biblia nie je len informácia, dokonca nie je len dokonale pravdivá informácia. Je „živá a mocná“ (Žid 4:12), je to Božia moc v slovnej forme. Skrze naše porozumenie Božieho Slova nám Boh dáva meno, tvaruje nás a pretvára.

Ak ty, ako sprostredkovateľ Biblie, poznáš a veríš tejto doktríne, nesmierne to ovplyvní, ako kážeš. Ak veríš, že Duch Svätý môže iba nejako všeobecne a za určitých okolností ovplyvniť kázeň Biblie, potom pravdepodobne podkopeš moc a autoritu svojej kázne prílišným zdôrazňovaním svojich skúseností alebo hľadaním autority viac v tradícii a viere svojej cirkvi ako v Biblii. Alebo môžeš použiť Bibliu ako súbor rozmanitých múdrych rád na súčasné sociálne a osobné problémy. Ak však veríš, že kázeň Slova je jeden z hlavných spôsobov, ako Boh koná vo svete, potom budeš odkrývať význam textu s obrovskou starostlivosťou a dôverou, plne očakávajúc, že Boží Duch bude konať v živote poslucháčov.

Známe verše o tom, že Božie Slovo je „ako oheň... a ako kladivo, ktoré rozráža skalu“ (Jer 23:29) nie sú preto iba rečníckym obratom. Videl som stovky konkrétnych prípadov toho, ako Biblia sama o sebe obsahovala moc preniknúť cez duchovnú ľahostajnosť a obranu človeka spôsobom, ktorý ďaleko presahoval moc môjho verejného prejavu. Niekoľkokrát som viedol rozhovor s nahnevanými ľuďmi, ktorí boli presvedčení, že niektorí z ich priateľov mi o nich rozprávali a že som v kázni hovoril o nich. Bol som schopný čestne povedať, že som absolútne nič nevedel o ich probléme, že to bola moc Biblie zjaviť „tajnosti srdca“ (1K 14:25). Neteším sa z nahnevaných poslucháčov, ale musím povedať, že mám rád tieto rozhovory.

Primárnym dôvodom, prečo by sme zvyčajne mali kázať výkladovo je, že to vyjadruje a odhaľuje našu vieru, že celá Biblia je Božie autoritatívne, živé a činné Slovo.

Ďalšie dôvody pre to, aby hlavný pokrm zboru bola výkladová kázeň sú praktickejšie, ale nemenej dôležité. Jedným je, že podrobná výkladová kázeň umožňuje poslucháčom ľahšie rozoznať, že autorita nespočíva v názoroch alebo argumentoch rečníka, ale v Bohu, v Jeho zjavení skrze text. Nie je to jasné v kázňach, ktoré sa okrajovo dotknú Písma, ale strávia väčšinu času v príbehoch, obšírnych argumentoch alebo úvahách. Poslucháč sa potom môže ľahko vykrútiť z nepríjemného posolstva myšlienkou: „Toto je iba tvoja interpretácia.“ Zrozumiteľný a solídny výklad sa usiluje ukázať, čo znamená daná pasáž a lepšie dosvedčuje, že to nie je iba rečníkov názor alebo predsudok, ale že to vychádza z autority textu.

Výkladová kázeň umožňuje Bohu stanoviť plán pre tvoje kresťanské spoločenstvo. Výklad je pre kazateľa dobrodružstvom. Je to rozhodnutie podrobiť sa autorite knihy alebo pasáži a sledovať kam povedie. Samozrejme, že práve ty vyberáš knihu alebo biblickú pasáž, o ktorej budeš kázať a každý skúsený študent Biblie vie, čo je podstatou v jednotlivých častiach Biblie. Avšak výkladová kázeň znamená, že nemôžeš úplne predurčiť, čo počujú tvoji poslucháči počas nasledujúcich týždňov alebo mesiacov. Ako sa text otvára, vynoria sa otázky a odpovede, ktoré nikto nemohol predpovedať. Zvykneme o Biblii rozmýšľať ako o knihe odpovedí na otázok, a je to tak. Ak ale naozaj dovolíme textu prehovoriť, môžeme zistiť, že Boh nám ukazuje, že si dokonca ani nekladieme správne otázky.

Dnešní ľudia môžu napríklad hľadať v Biblii odpoveď na otázku: „Kde získam sebaistotu a lepší pohľad na seba?“ V biblických pasážach o hriechu a pokání ale objavia, že najzákladnejším ľudským problémom je, že si o sebe myslí príliš veľa. Nevidíme hĺbku akou sa na seba sústredíme a prílišnú istotu, že dokážeme múdro riadiť vlastný život. V pasážach o prijatí a ospravedlnení potom zistia, že mať lepší pohľad na samého seba v skutočnosti znamená žiadať príliš málo, príliš málo v porovnaní s tým, čo môže byť naša nová identita v Kristovi. Starostlivé odhalenie Božieho Slova nakoniec premení naše zmýšľanie a my uvidíme, aké nevhodné sú otázky, ktoré nás k nemu priviedli.

S tým sa spája aj to, že výkladová kázeň umožní textu zadať plán aj pre kazateľa. Pomáha to kazateľom vzdorovať tlaku príliš prispôsobiť posolstvo kultúrnym preferenciám. Privedie ťa k témam, ktorým by si sa radšej vyhol a ktoré by si si nevybral, pretože niektoré biblické pozície ohľadom tém ako napríklad sexualita, nie sú momentálne populárne. Výkladová kázeň ťa povzbudí, aby si hlásal Božiu vôľu ohľadom takýchto vecí a taktiež ťa prinúti nájsť spôsob, ako verejne hovoriť o ťažkých otázkach.

Výklad Písma nám takto zabráni venovať sa našim obľúbeným témam a otázkam. Hovorí sa, že dokonca aj najlepší kazatelia majú iba približne dvanásť kázní, ktoré opakovane kážu, jednoducho že použijú biblické pasáže ako štartovací bod. Potom sa dodá, že najhorší kazatelia majú iba jednu kázeň a opakujú ju do zbláznenia. Táto kritika je bližšia pravde, ako by sme si my kazatelia chceli priznať a disciplinovaná výkladová kázeň nám dáva šancu uniknúť z tejto pasce.

Stabilný prísun výkladových kázní taktiež učí poslucháča ako si čítať vlastnú Bibliu, ako rozmýšľať nad textom a ako prísť na jeho význam. Výklad im pomáha venovať viac pozornosti špecifikám textu a pomáha im porozumieť, prečo rozličné časti znamenajú to, čo znamenajú v celom príbehu Biblie. Začnú byť dôvtipnejší a citlivejší čitatelia pri svojom vlastnom štúdiu.

Chcel by som poskytnúť ešte jeden dôvod, prečo spoliehať sa na výkladovú kázeň a vo svetle toho, čo sme pozorovali, sa môže zdať nelogické. Ako sme videli, vytrvalá výkladová kázeň ti zabraňuje držať sa obľúbených tém a privádza ťa k väčšej škále pasáží a tém. Taktiež by ti ale mala pomôcť jasnejšie vidieť hlavnú biblickú tému. Dvakrát som sa živote rozprával s mužmi, ktorí mi povedali, že prišli k živej viere v Krista po tom, ako sa stali kazateľmi a v skutočnosti sa obrátili pri vlastnej kázni. Taktiež poznám kazateľa, ktorý uveril, keď počúval výkladovú kázeň svojho pomocného pastora. Ako sa to stalo?

Vo výkladovej kázni objavujeme zmysel tým, že sa pozeráme na kontext, kontext, kontext. Ak chceme pochopiť význam vety, musíme sa spýtať: „Ako zapadá tento verš do zvyšku pasáže?“ Ak chceme porozumieť významu pasáže, musíme sa spýtať: „Ako zapadá táto pasáž do zvyšku knihy?“ Ak chceme porozumieť významu knihy, musíme sa spýtať: „Ako zapadá táto kniha do zvyšku Biblie?“ Ak to budeš robiť každý týždeň, objavíš hlavný príbeh Biblie – evanjelium Ježiša Krista. Keďže evanjelium je rozuzlením každej príbehovej línie a naplnením každého biblického konceptu a obrazu, každý týždeň bude predstava poslucháčov, a aj kazateľa, o charaktere Kristovho spasenia milosťou jasnejšia. A ešte sa nikto nebude nudiť, pretože uvidíš evanjelium vo všetkej jeho nekonečnej rôznorodej a viacrozmernej sláve. Výkladová kázeň to dokáže uskutočniť lepšie ako jej alternatívy.

 

 

logoEVS-01

Prešov // Hlavná 137 // 0911 784 800

Bratislava // Legionárska 4 // 0911 798 800

IČO: 30806178 // DIČ: 2020799363

Nájdete nás aj na: